Hỗ trợ học qua điện thoại

Học sinh cần hỏi bài, tư vấn hoặc giải đáp có thể tham gia các giờ học hỗ trợ học qua điện thoại.

Số điện thoại: 09.84.07.2233

Khung giờ hỗ trợ qua điện thoại như sau:

Từ 16g00 - 21g00 (Thứ Hai - thứ Sáu).


Hỗ trợ qua Email: pse.vinhphuc@gmail.com (Xem hướng dẫn Quy cách gửi email trong Sổ tay học sinh PSE)


Bộ phận ORDS - TATC Vĩnh Phúc